Hộp giảm tốc WP 50

Hộp giảm tốc WP 50 là hộp giảm tốc dạng đứng

Gồm: Trục vào nhỏ nằm dưới ( WPA), trục vào nhỏ nằm trên (WPS), trục vào úp(WPX), trục vào úp (WPX), trục vào mặt bích loa (WPDS, WPDA, WPDX, WPDO)

Các tỉ số truyền: 1/10, 1/15, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60